Eindresultaat Wijkschouw september 2018

Eindresultaat Wijkschouw september 2018

Aan de door de VDEB georganiseerde Wijkschouw 2018 in september werd door een tiental personen meegedaan aan een fietstocht door de dorpskom en de “buiten” gebieden zoals de West, de Noordvelderweg en de Doelen.

Dit naar aanleiding van een zevental e-mails en één geschreven brief per post, die bij het bestuur waren binnengekomen na de aankondiging van de schouw.

 1. De brief per post ging over bomen op de Ruygekroft die als gevaarlijk worden gezien tijdens storm en rukwinden. Bovendien is hier sprake van zogenaamde ”wortelopdruk“ waardoor schade aan de bestrating ontstaat.
  Actie: afdelingen Groenvoorziening en Beheer van de gemeente Bergen.
 1. E-mail over Doelen hoek Noordvelderweg, onoverzichtelijke kruising.
  Geen actie: is 30 kilometer gebied, rechts heeft voorrang. Verlichting van de kruising wordt nog verbeterd cq. vernieuwd.
 1. E-mail: bij de school is de verlichting te zwak of niet zichtbaar.
  Actie: verlichting aanpassen e/o uitbreiden, 30 km. inrichting gewenst.
  Invalidenparkeerplaats gewenst bij de supermarkt (Deka)
  Actie: Overleg met de bedrijfsleiding wegens beperkte mogelijkheid.
 1. E-mail: Duinweg / Meidoornlaan veel wateroverlast bij regen.
  Actie: Dit wordt opgelost door de afdeling Beheer van Bergen.
 1. E-mail: Krijt hoek Boonakkersteeg achterstallig onderhoud bomen.
  Actie: Afdeling groenvoorziening, Berken kappen, overige snoeien.
 1. E-mail: Peperstraat wordt te hard gereden, voetgangers vogelvrij.
  Actie: Extra drempels geen oplossing, huidige situatie blijft gehandhaafd.
 1. E-mail: Adelbertusweg, Oude Schulpweg, Randweg. Teveel auto’s rijden de Adelbertusweg in en negeren het inrijverbod. Gevaarlijke situatie voor voetgangers, fietsers en tegenliggers. Voorstel: inrichten als “auto te gast” wegen, bermen verharden.
  Voorstellen worden afgewezen wegens te hoge kosten reconstructie. Verkeersbord wordt beter zichtbaar gemaakt.
 1. Visweg/ Fazantenlaan, parkeerproblemen oplossen.
  Reconstructie van de openbare ruimte is gewenst.

Algemeen

Achterstallig onderhoud inventariseren en plan van aanpak opstellen voor de komende jaren, voetpaden met hinderlijke obstakels voor wandelaars met rollators inventariseren, uitvoeringsplan opstellen voor verbetering cq. reparatie. Aandachtsgebieden zijn Esdoornlaan, Haagdoornlaan en Meidoornlaan.

Met dank voor de tijd en de moeite aan de deelnemers van de schouw te weten: de wijkwethouder, de gebiedsregisseur, de drie deskundigen van de afdelingen Beheer, Groenvoorziening en Openbare Verlichting van de gemeente Bergen. De verkeersdeskundige van de organisatie De Buch, namens de gem. Bergen. En één inwoner van Egmond-Binnen die ons onderweg heeft begeleid.

Namens de werkgroepen: Openbare ruimte, Jongeren en Verenigingen.

Het snoeien van de bomen in de herfst. De Peperstraat is dit jaar het eerst aan de beurt.

2018-09-26T16:35:28+00:00