Disclaimer & Privacy verklaring2018-07-11T08:23:38+00:00

Disclaimer & Privacy verklaring

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen die betrekking heeft op de dienstverlening van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen. De gepubliceerde informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. We doen onze uiterste best om onze website actueel en foutloos te houden. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat de gepubliceerde informatie in alle gevallen correct is. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Wel kunt u ons helpen door ons te laten weten wanneer u onduidelijke of zelfs onjuiste informatie aantreft. Wanneer u dit wilt, kunt u dat kenbaar maken via het contactformulier.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de informatie die is gepubliceerd op onze website behoort geheel toe aan Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, tenzij anders vermeld. Het overnemen van (delen van) de inhoud is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van het bestuur.

Doorverwijzing naar onze website
Het aanbrengen van een doorverwijzing (hyperlink) naar deze website is toegestaan mits u Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen hiervan op de hoogte stelt. Wij verzoeken u ons te informeren wanneer u naar onze website linkt, dat kan via het contactformulier. Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen draagt géén verantwoordelijkheid voor informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Links naar andere Websites
Onze website bevat links naar websites die door anderen dan Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen worden geëxploiteerd. Deze links zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden toegevoegd. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites; de aanwezigheid van deze links betekent evenmin dat wij de elders gepubliceerde informatie goedkeuren. Op verzoek zijn wij ten alle tijde bereid bestaande links te heroverwegen dan wel nieuwe links toe te voegen.

Privacy & Persoonsgeheime informatie
Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Bezoekers die bezwaar maken tegen gebruik van hun naam en/of foto’s kunnen dit zonder opgave van reden bij het bestuur kenbaar maken. Zij kunnen erop vertrouwen dat de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast of zelfs verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor materiaal dat op de website van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen is gepubliceerd en dientengevolge onder ons beheer valt; materiaal dat op andere websites is gepubliceerd valt hier dus niet onder.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken accepteert u dat Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

 

Vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen, gevestigd: Nieuwe Schulpweg 1 1935EP Egmond Binnen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@dorpsbelangenegmondbinnen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam: ter registratie als lid;
  • Geboortedatum: ter registratie als lid;
  • Adresgegevens: ter registratie als lid;
  • E-mailadres: ter registratie als lid;
  • Bankrekeningnummer:ter registratie als lid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van de betaling van het lidmaatschap;
  • om contact met u op te kunnen nemen bij wijziging van het lidmaatschap;
  • onze website verzamelt geen gegevens zonder toestemming van de leden.

Voor wijziging van gegevens kunnen leden contact opnemen met ons via info@dorpsbelangenegmondbinnen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen bewaart uw persoonsgegevens zolang het lidmaatschap voortduurt. Indien het lidmaatschap is opgezegd en de verschuldigde contributie is voldaan worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden na toestemming van de leden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen U kunt een verzoek tot inzage, correctie, mailen naar info@dorpsbelangenegmondbinnen.nl .

Vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@dorpsbelangenegmondbinnen.nl .